dołącz do sieci
kin studyjnych

wróć

dołącz do sieci
kin studyjnych

wróć

dofinansowanie

Stowarzyszenie Kin Studyjnych, Operator Programu Sieć Kin Studyjnych, otwiera nabór wniosków na DOPŁATY DO WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W KINACH STUDYJNYCH.

Zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu Sieci Kin Studyjnych, Operator Programu otwiera Nabór na DOPŁATY DO WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W KINACH STUDYJNYCH

DOPŁATY DO WYDARZEŃ REALIZOWOWANYCH W KINACH STUDYJNYCH W 2022 ROKU

Posiedzenie Komisji Eksperckiej w składzie Anna Serdiukow – wicedyrektor Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, Tomasz Kolankiewicz – historyk filmu, dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Marlena Gabryszewska – prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych odbyło się w dniu 4 listopada 2022 roku. Komisja rozpatrzyła 147 zgłoszonych przez przedstawicieli kin studyjnych wniosków o dofinansowanie do wydarzeń realizowanych w kinach. W ocenie brano uwagę wykorzystanie repertuaru studyjnego, oryginalność pomysłu, koszty.


Od decyzji komisji nie przewidujemy odwołań. Niewykorzystana pula środków zostanie przesunięta na Priorytet: DOPŁATY DO SEANÓW STUDYJNYCH.

Z kinami, które otrzymały dofinansowanie kontaktować będziemy się indywidualnie w celu podpisania umowy dotacyjnej.

LISTA ROZPATRZONYCH WNIOSKÓW (plik PDF)

Stowarzyszenie Kin Studyjnych obok wsparcia merytorycznego i prawnego wspiera kina także finansowo, przyznając dotacje dla kin zrzeszonych w Sieci Kin Studyjnych w dwóch priorytetach:

1. dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez kina zrzeszone w Sieci

2. dofinansowanie do wyświetlania filmów studyjnych

DOFINANSOWANIE DO WYDARZEŃ

W ramach Programu Sieci Kin Studyjnych kina zrzeszone w Sieci, spełniające wymogi programowe określone w §3 Regulaminu Sieci Kin Studyjnych, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów organizacji przedsięwzięć upowszechniających i popularyzujących sztukę filmową. Wsparciu w tym priorytecie podlegają m.in. realizacja spotkań z twórcami, warsztatów, prelekcji, przeglądów, zajęć edukacyjnych.

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów uwzględnionych w zamkniętym wykazie kosztów kwalifikowanych, do których należą:

a. wynagrodzenia twórców, artystów, prelegentów,

b. wynagrodzenia osób prowadzących (np. imprezy, dyskusje panelowe, konferencje, spotkania z artystami, wystawy),

c. koszty promocji i reklamy,

d. koszty usług graficznych, fotograficznych i projektowych,

e. koszty pozyskania praw autorskich lub licencji.

Koszty kwalifikowane są od dnia złożenia wniosku przez Wnioskodawcę do 31 grudnia 2022.

Wnioski rozpatrywane będą przez Zespół Ekspertów powołanych przez Zarząd Stowarzyszenia kin Studyjnych. W przypadku niewykorzystania ww. środków przez uprawnionych w ramach jednej puli, zostaną one rozdysponowane wśród wnioskodawców o dofinansowanie organizacji seansów filmów studyjnych, o których mowa w §5.

W roku 2022 nabór wniosków w tym priorytecie rozpocznie się 11 października i potrwa do 31 października 2022 r.

DOFINANSOWANIE DO WYŚWIETLANIA FILMÓW STUDYJNYCH

Stowarzyszenie Kin Studyjnych wspiera granie repertuaru artystycznego europejskiego i polskiego. Z dofinansowania skorzystać mogą wszystkie kina zrzeszone w Sieci Kin Studyjnych, które w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 spełniły regulaminowe warunki grania filmów studyjnych odpowiednie dla kin studyjnych oraz kin studyjnych o charakterze lokalnym. Filmy studyjne wybierane są spośród wszystkich filmów, które mają premiery w kinach w danym roku wybranych przez Komisję Ekspertów powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

Nabór wniosków w tym priorytecie rozpocznie się 1 grudnia 2022.

KOMUNIKAT NR. 1 z 20-12-2022 (plik PDF)

Regulamin Sieci Kin Studyjnych 19-12-2022 (plik PDF)